logo: KIDP

2020-10-14

Dlaczego należy korzystać z usług doradcy podatkowego?

W życiu pewne są dwie rzeczy – śmierć i podatki. Towarzyszą one każdemu od samego początku jego dorosłego życia. Według danych Banku Światowego, w roku 2019 polscy przedsiębiorcy musieli średnio przeznaczyć 314 roboczogodzin na przygotowywanie ich rozliczeń podatkowych. W skali Unii Europejskiej, Polska zajmuje zaszczytne 2 miejsce, bowiem więcej na rozliczenia podatkowe poświęci jedynie przedsiębiorca działający w Bułgarii. Te statystyki nie przedstawiają jednak „ukrytych” godzin (np. czasu kontroli podatkowej) poświęconych na rozliczenia podatkowe, co w konsekwencji powoduje, że przedsiębiorca może poświęcać ich znacznie więcej. Pomimo zaangażowania tak wielu godzin na rozliczenia podatkowe, przedsiębiorca nigdy nie ma pewności, że zinterpretował zawiłe oraz obszerne przepisy prawa podatkowego w sposób prawidłowy. Przy tak mnogiej liczbie problemów zaczerpnięcie pomocy u doradcy podatkowego jest niezbędne. 

Ludzie, ludziom zgotowali taki los

Po 1989 roku na wszystkich podatników nałożony został obowiązek samoobliczania i samowymiaru podatku, który wcześniej spoczywał na administracji podatkowej. Konsekwencją takiego działania było przypisanie wszelkiej odpowiedzialności za interpretowanie i stosowanie prawa podatkowego do podatnika. 
W późniejszym okresie, kolejną rewolucją było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, czego skutkiem jest przyjęcie zharmonizowanego systemu podatku VAT czy też obowiązku dostosowania regulacji krajowych do regulacji europejskich. Tym samym, przedsiębiorcy operują zasadniczo w dwóch porządkach prawnych – krajowym i unijnym. Każdy z nich, bez wyjątków, jest zobowiązany do znajomości i przestrzegania przepisów uchwalonych przez uprawnione organy ustawodawcze.
Gdyby tego było mało – przedsiębiorcy odpowiadają całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania podatkowe, co może wielokrotnie narazić ich na utratę dorobku życia. Nawet osoby będące właścicielami spółek kapitałowych (popularna sp. z o.o.) mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe spółki, jeżeli zasiadają w organach zarządzających tym podmiotem.
Kolejnym ryzykiem, na jakie musi się godzić przedsiębiorca prowadzący rozliczenia podatkowe jest możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karno-skarbowej. Nawet w najmniej spodziewanym momencie może zostać uznany za przestępcę. Z tego względu, poniesie on nie tylko negatywne konsekwencje finansowe, ale dodatkowo może zostać również skazany na karę pozbawienia wolności.
Wszystkie wyżej wymienione okoliczności powodują, iż samodzielne rozliczanie podatków jest niczym poruszanie się z zawiązanymi oczami na linie nad przepaścią. Wykonalne, ale bardzo niebezpieczne i w razie niepowodzenia grożące opłakanymi skutkami.
 

Zabezpiecz się przed konsekwencjami

Gąszcz przepisów, rozbieżność orzecznictwa, różne jurysdykcje orzecznicze powodują, że tak naprawdę przeciętny przedsiębiorca nie jest w stanie skutecznie zrozumieć mechanizmy rządzące rozliczeniami jego firmy. Z tego względu, powołany został wolny zawód zaufania publicznego w postaci doradcy podatkowego – profesjonalisty, który stanowi dla podatników drogowskaz w gąszczu niezrozumiałych przepisów.
Doradcą podatkowym zostaje osoba, która zda dwuetapowy egzamin państwowy organizowany przez Ministerstwo Finansów. Osoba, która pozytywnie przeszła egzamin na doradcę podatkowego posiada wykształcenie wyższe (najczęściej w zakresie prawa lub ekonomii), poparte praktycznym doświadczeniem zawodowym. Osoba legitymująca się uprawnieniami doradcy podatkowego łączy skomplikowaną wiedzę finansową z doskonałą znajomością prawa, uzupełnioną dobrym wyczuciem biznesu. Ponadto, stoi ona na straży praw podatników, których respektowanie jest w szczególności ważne podczas kontroli podatkowej. 
Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, iż doradca podatkowy to nie księgowy. Bardzo często mylenie postrzegany przez przedsiębiorców zawód doradcy podatkowego z zawodem księgowego prowadzi do niepoprawnego rozliczenia nawet stosunkowo prostych transakcji. Pozostawienie kwestii interpretacji przepisów biuru rachunkowemu jest rozwiązaniem bardzo ryzykownym, bowiem księgowy jest wyłącznie uprawniony do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Nie będzie on natomiast kompetentny do pomocy przedsiębiorcy w interpretacji przepisów (które nieraz związane są również z przepisami prawa cywilnego, autorskiego czy też gospodarczego).


Zakres czynności wykonywanych przez doradcę podatkowego

Działalność związana z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego jest obszerna. Korzystając z usług doradcy podatkowego przedsiębiorcy mogą uzyskać opinie podatkową na każdy temat związany z ich obowiązkami podatkowymi. Co więcej, otrzymają wsparcie w sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych. Doradcy podatkowemu może być również powierzone prowadzenie ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji do celów podatkowych. 
Jednakże, istotnym aspektem pracy doradcy podatkowego jest również reprezentowanie klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi. Wsparcie to jest w szczególności niezbędne podczas kontroli podatkowych czy też przy staraniu się o wydanie interpretacji indywidualnej, bowiem znając wszelkie praktyczne niuanse, doradca podatkowy będzie w stanie zakończyć sprawę w optymalny dla przedsiębiorcy sposób.
Ponadto, doradca podatkowy po przeprowadzeniu stosownego audytu podatkowego może wskazać na słabe punkty firmy oraz przedstawić możliwe obszary rozwoju. Dodatkowo, analizując specyfikę branży oraz charakter działalności operacyjnej przedsiębiorcy może on przygotować indywidualną procedurę, pozwalającą na skuteczne zarządzanie ryzykiem podatkowym.

 

Korzyści płynące z usług doradcy podatkowego

Korzyści płynące ze współpracy z doradcą podatkowym mają zarówno wymiar ekonomiczny jak i psychologiczny. Przede wszystkim, powierzając swoje sprawy podatkowe w ręce profesjonalisty, przedsiębiorca może spać spokojniej. Nie musi się obawiać, że w niespodziewanym momencie przed progami jego firmy pojawią się urzędnicy skarbowi gotowi do znalezienia nieprawidłowości, gdyż w dużej mierze oni ich nie znajdą. Przyczyną takiego rezultatu będzie ścisła współpraca przedsiębiorcy z doradcą podatkowym, który pomoże ułożyć wszystkie procesy biznesowe w taki sposób, aby nie budziły one większych wątpliwości fiskusa.
Ponadto, podczas przeprowadzania skomplikowanych transakcji doradca podatkowy pomoże w przygotowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów oraz doradzi w zakresie sposobu jej przeprowadzenia. W prosty sposób wyjaśni związane z nią konsekwencje podatkowe oraz pokaże różne warianty rozliczenia. 
Praca z doradcą podatkowym może również przynieść wiele oszczędności. Pomoże on wypracowaniu odpowiedniej polityki planowania podatkowego czy też podpowie, z których ulg podatkowych przedsiębiorca może skorzystać. Rozpozna również czy w przeszłości przedsiębiorca nie nadpłacał podatku (częste zjawisko przy podatku od nieruchomości), a w przypadku wystąpienia nadpłaty pomoże przedsiębiorcy w wystąpieniu z wnioskiem o zwrot podatku.
Dodatkowo, współpracując z doradcą podatkowym przedsiębiorca ma pewność, iż korzystając z jego usług otrzyma kompleksowe wsparcie nie tylko w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego i rozliczeń, ale również doradztwa biznesowego. Poprzez rozważenie wszelkich za i przeciw, doradca podatkowy będzie w stanie przedstawić najbardziej efektywne rozwiązania, które pomogą w zwiększeniu ekonomicznych korzyści planowanych transakcji.


Należy uważać na podmioty działające bez stosownych uprawnień

Oczywiście, jak w każdej branży można napotkać osoby świadczące usługi doradztwa podatkowego bez stosownych uprawnień. Alarmująca przy tym powinna być niska cena za obsługę, która jest konsekwencją nieposiadania przez taką osobę obowiązku ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, opłacania składek członkowskich w samorządzie czy też ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej. Wszystkie wyżej wymienione czynności są gwarancją fachowego i rzetelnego wykonania czynności doradztwa podatkowego, którą może udzielić jedynie profesjonalny pełnomocnik.
Ponadto, przedsiębiorca korzystając z tego rodzaju usług naraża się, iż wrażliwe informacje o jego firmie zostaną upublicznione. Wynika to z faktu, że wszelkie informacje pozyskane przez osobę świadcząca usługi doradztwa podatkowego bez uprawnień nie są chronione tajemnicą zawodową. Co więcej, w przypadku, gdy osoba wykonująca zawód doradcy podatkowego bez stosownych uprawnień naruszy jakiekolwiek normy etyczne, nie będzie ona pociągnięta do odpowiedzialności np. przed Sądem Dyscyplinarnym samorządu doradców podatkowych. 


Doradca podatkowy to bezpieczny, efektywny i działający biznes

Korzystanie z usług doradcy podatkowego to gwarancja dla bezpiecznego, efektywnego i dobrze prosperującego biznesu. W ramach podjęcia współpracy przedsiębiorca nie musi się obawiać, iż wszelkie wrażliwe dane zostaną przez niego udostępnione. Doradca podatkowy zawsze pozostanie jego partnerem biznesowym i pomoże mu w znalezieniu wszelkich możliwych oszczędności. Wdroży odpowiednie procedury oraz będzie służyć bieżącym wsparciem przy rozliczeniach podatkowych. Pomoże w zaoszczędzeniu cennego czasu, tak aby osoba zarządzająca przedsiębiorstwem mogła skupić się na jego rozwoju, a nie na wypełnianiu kolejnych skomplikowanych formularzy.
Ostatecznie, należy zaznaczyć, że współpraca z doradcą podatkowym to szansa na spokojny sen i brak zmartwień. Informowanie osobistego doradcy podatkowego o podejmowanych przez przedsiębiorstwo działaniach pozwoli na zabezpieczenie indywidualnych interesów oraz skutecznie uchroni od negatywnych konsekwencji finansowych jak i karnych.
Lista wszystkich doradców podatkowych wpisanych na listę jest dostępna na stronie internetowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, gdzie każdy z zainteresowanych przedsiębiorców może znaleźć osobę, która będzie w stanie doradzić mu w wątpliwej dla niego sprawie podatkowej.

Autor: Justyna Zając-Wysocka, wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału KIDP