logo: KIDP

2019-10-24

Czy KAS narusza prawa przedsiębiorców instrumentalnie wszczynając postępowania karne skarbowe?

Z danych zebranych przez samorząd doradców podatkowych wynika, że ponad 90% postępowań karnych skarbowych w Polsce wszczynanych przed zakończeniem postępowania podatkowego ma miejsce w ostatnim roku kalendarzowym przed upływem terminu przedawnienia. W ten sposób KAS zapewnia sobie zawieszenie biegu przedawnienia, co zdaniem ekspertów może naruszać prawa przedsiębiorców.

Dane dotyczące działalności sześciu urzędów kontroli skarbowej obejmujące lata 2008-2014 potwierdzają, że wszczynanie postępowań karnych skarbowych przed ostatecznym zakończeniem postępowania podatkowego ma instrumentalny charakter, to znaczy służy wyłącznie zawieszeniu biegu terminu przedawnieniu i pozwala organom prowadzić postępowania podatkowe po upływie ustawowego terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Z danych tych wynika, że wszczynanie postępowania karnego skarbowego przed zakończeniem postępowania podatkowego ma absolutnie wyjątkowy charakter i dotyczy jedynie ok. 5% prowadzonych postępowań. Jeśli postępowanie karne skarbowe wszczynane jest przed zakończeniem postępowania podatkowego w ponad 90% przypadków dotyczy to postępowań, których przedmiotem jest zobowiązanie podatkowe przedawniające się z końcem roku kalendarzowego, w którym wszczęto postępowanie karne skarbowe. 

O tym, że zbliżający się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego jest czynnikiem determinującym wszczęcie postępowania karnego skarbowego świadczy to, że ponad 70% postępowań karnych skarbowych wszczynanych jest w IV kwartale roku kalendarzowego. Przy tym postępowania karne skarbowe wszczynane są na różnym etapie postępowania podatkowego. Zarówno przed wydaniem decyzji w I instancji, jak i po jej wydaniu, ale przed wniesieniem odwołania oraz w trakcie postępowania odwoławczego

Opisane wyżej zjawisko było jednym z tematów poruszonych podczas VI Posiedzenia Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, które odbyło się 17 października w Katowicach. Na posiedzeniu zostały zaprezentowane m.in. studia przypadków naruszeń praw przedsiębiorców, dane statystyczne oraz wnioski na przyszłość. Krajową Radę Doradców Podatkowych reprezentował Andrzej Ladziński, przewodniczący Komisji Prawnej, Współpracy z Organami Państwa KRDP.